Restrukturyzacja firmy – dla kogo i kiedy?

Restrukturyzacja firmy – dla kogo i kiedy?

Restrukturyzacja firmy ma na celu uniknięcie ogłoszenia jej upadłości, a zatem poprawę płynności finansowej i likwidację problemów finansowych przedsiębiorstwa. Kto może zostać nią objęty?

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja – https://wierzbicki.dris.pl/restrukturyzacje/ to dla wielu firm, czyli zarejestrowanych działalności gospodarczych, często jedyne rozwiązanie na usunięcie problemów finansowych, poprawę płynności przedsiębiorstwa i organizacji pracy. Przeprowadzana jest ona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, które definiuje postępowanie restrukturyzacyjne jako postępowanie mające na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w razie prowadzenia postępowania sanacyjnego, także poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy czym warunkiem jest zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli.

Kto może zostać objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym?

Restrukturyzacja firmy dotyczy:

 • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 • spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń;

 • wspólników spółki partnerskiej.

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone może być wtedy, gdy powyższy podmiot będący dłużnikiem jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Co to oznacza? Niewypłacalnym jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, a opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza okres trzech miesięcy. Dłużnik, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest zaś niewypłacalny także wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.

O zagrożeniu niewypłacalnością mówimy zaś wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że stanie się on niewypłacalny w niedługim czasie.

Wyłączenie dopuszczalności restrukturyzacji

Ustawodawca przewidział także grupę podmiotów, które mimo niewypłacalności lub zagrożenia nią nie mogą zostać objęte restrukturyzacją. Są to:

 • Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;

 • banki krajowe;

 • Bank Gospodarstwa Krajowego;

 • oddziały banków zagranicznych;

 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

 • firmy inwestycyjne;

 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

 • fundusze inwestycyjne;

 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia PE, spełniające określone warunki;

 • finansowe spółki holdingowe;

 • inwestycyjne spółki holdingowe;

 • finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia UE oraz holdingi mieszane, dominujące finansowe spółki holdingowe, unijne dominujące finansowe spółki holdingowe, unijne dominujące inwestycyjne spółki holdingowe, dominujące spółki holdingowe, o których mowa w przepisach szczególnych.

Dodaj komentarz